Evidencia vozidiel bez ŠPZ

Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré doposiaľ nepodliehali evidencii

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, pásových traktorov, snežných skútrov a pod.), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel (nemali evidenčné číslo) a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do 31.12.2012 prihlásené do evidencie vozidiel, inak ich nie je možné prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013.

Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
(zoznam OÚ dopravy) musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii musí obsahovať:
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) identifikačné údaje o vozidle, a to,

1. značku vozidla,
2. obchodný názov vozidla,
3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
4. druh vozidla,
5. kategóriu vozidla,
6. obchodné meno výrobcu vozidla,
7. identifikačné číslo vozidla VIN.

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii sú:

  • technické osvedčenie vozidla,
  • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
  • platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,
  • platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

Osvedčenie o evidencii možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla.

Poznámka:

  • ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii jednotlivému vozidlu.
  • pracovné stroje samohybné (Ps), snežné skútre (Ls), pásové traktory nebudú podliehať pravidelným technickým kontrolám. Budú podrobené iba jednorázovej technickej kontrole zvláštnej.

Vzor žiadosti – ziadost.pdf

Zdroj: MDPT SR