Základné informácie

Kontrola originality 

Od 1.2.2009 podliehajú kontrole originality vozidlá ak ide o:

 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla.

Kontroly originality vykonáva Szabó Štefan, Čerenčianska cesta 20, 979 01 Rimavská Sobota

Kontrole originality od 1.9.2009 podliehajú vozidlá ak ide o:

 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie,
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom,
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps, Ls, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel,
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006.

Pred začatím kontroly originality musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na kontrolu originality potrebné doklady. Podrobnosti nájdete tu.

Systém kontroly originality vozidiel bol zavedený zákonom č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Čo sa kontroluje?

 • stav a vybavenie vozidla sa zdokumetuje fotograficky alebo na videozáznam,
 • odkryjú a skontrolujú sa identifikačné znaky,
 • zmeria sa hrúbka laku kvôli zisteniu zásahov do konštrukcie,
 • použitím vírivých prúdov alebo magnetického poľa sa overuje štruktúra konštrukčných prvkov a plechov karosérie, na základe zmien vodivosti kovu sa odhalia skryté zvary, deformácie po haváriách, karosárske úpravy či realizované opravy poškodení,
 • v prípade korektného výsledku nasleduje vystavenie certifikátu s ochrannými prvkami,
 • v prípade rozporu sa realizuje podrobnejšie skúmanie.

Ako prebieha kontrola originality?

Kontrolou originality sa rozumie kontrola originality a zhodnosti vozidla vykonávaná nedeštruktívnym skúmaním zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla. Kontrolou originality sa kontrolujú identifikátory vozidla, ktorými sú výrobcom pridelené identifikačné číslo vozidla VIN a iné označenia vozidla a jeho komponentov určujúce identitu vozidla s dokladmi vozidla, ich originalita
a pravosť.
Ktoré vozidlá podliehajú kontrole originality?

 • jednotlivo dovezené zo zahraničia
 • odhlásenie vozidla na export
 • výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN, alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • zmenu farby, alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • neprihlásenie vozidla do 30 dní od odhlásenia z evidencie.