Pridelenie náhradného VIN

Náhradné identifikačné číslo vozidla

Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa prideľuje konkrétnemu vozidlu na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla, ak:

 • pri výmene karosérie vozidla rovnakého typu v rámci jedného typového radu dôjde k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, 
 • pri oprave vozidla bola vymenená tá časť vozidla, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN, 
 • identifikačné číslo vozidla VIN je nečitateľné, neúplné alebo ho nemožno určiť.

 


Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN je potrebné adresovať na:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava

Žiadosť musí obsahovať :
 
a) identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b) identifikačné údaje o vozidle, a to

 1. značku vozidla,
 2. obchodný názov vozidla,
 3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),
 4. druh vozidla,
 5. kategóriu vozidla,
 6. obchodné meno výrobcu vozidla,
 7. identifikačné číslo vozidla VIN.

c) odôvodnenie žiadosti.

Prílohou k žiadosti o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN sú:

 • fotokópia osvedčenia o evidencii alebo fotokópia technického osvedčenia vozidla,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
 • protokol o technickej kontrole vozidla nie starší ako 15 dní odo dňa jeho vydania,
 • doklad o nadobudnutí tej časti vozidla, na ktorej bolo pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN; predkladá sa, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla alebo pri oprave vozidla,
 • súhlasné stanovisko výrobcu alebo zástupcu výrobcu vozidla o tom, že ide o rovnaký typ karosérie v rámci jedného typového radu, ak sa náhradné identifikačné číslo vozidla VIN prideľuje pri výmene karosérie vozidla,
 • doklad o dopravnej nehode vydaný príslušným orgánom Policajného zboru alebo doklad o poistnej udalosti, ak je vozidlo po dopravnej nehode,
 • správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 20 eur podľa položky 73 písm. e) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 


 
Náhradné identifikačné číslo vozidla VIN sa nepridelí vozidlu, ak

 • pri prestavbe vozidla došlo k odstráneniu tej časti, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN,
 • pri kontrole originality vozidla alebo technickej kontrole vozidla bolo zistené, že vozidlo (podvozok) má viac identifikačných čísel vozidla VIN; to neplatí, ak nadstavba vozidla má svoje identifikačné číslo alebo v rámci viacstupňového schválenia bolo vozidlu pridelených viac identifikačných čísel vozidla VIN,
 • jednotlivo dovezené vozidlo nemá identifikovateľné číslo vozidla VIN,
 • ide o vozidlo, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel z dôvodu jeho recyklovateľnosti,
 • na vozidle je identifikačné číslo vozidla VIN, ktoré výrobca nikdy nevyrobil,
 • pôvodné identifikačné číslo vozidla VIN je neoprávnene pozmenené a vozidlo sa nedá identifikovať podľa skrytých identifikátorov.

 
Vzor žiadosti – žiadost_VIN.pdf

Zoznam pracovísk oprávnených na jednotlivé vozidlá umiestňovať a upevňovať náhradné identifikačné čísla vozidla VIN a identifikačné čísla vozidla VIN (externý odkaz MDVRR SR).

Po pridelení náhradného výrobného čísla VIN je potrebné požiadať miestne príslušný Obvodný úrad dopravy o vykonanie zmeny zápisu v osvedčení o evidencii vozidla.

Vzor žiadosti – žiadost_OU.pdf