Príprava na emisnú kontrolu

Povinnosť prevádzkovateľa vodiča
Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na emisnú kontrolu vozidlo čisté a nezaťažené.

Požiadavky na motorové vozidlo podliehajúce emisnej kontrole
Prevádzkovateľ vozidla je povinný prevádzkovať a udržiavať vozidlo v riadnom technickom stave v súlade s podmienkami určenými jeho výrobcom. Mechanický stav motora vozidla pristavenom k emisnej kontrole musí bez jeho poškodenia umožnovať vykonanie emisnej kontroly. Motor nesmie vydávať neštandardné (zvláštne) zvuky a nesmie mať nepravidelný chod.
 
Pred začatím emisnej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť stanovené doklady.Doklady potrebné k emisnej kontrole vozidla
 
a)  Emisná kontrola pravidelná

 • osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii (papierový doklad formátu A4), ak ide o doklady k vozidlu vydané od 1. marca 2005 alebo technický preukaz (veľký), ak ide o doklady k vozidlu vydané do 1. marca 2005. V prípade zadržania dokladu polícou  jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným policajným útvarom,
 • protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu a bolo ním dodatočne vybavené).
Pozn.: Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem vyššie uvedených dokladov aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.b)  Emisná kontrola zvláštna

 • doklady podľa odseku a) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z., v prípade individuálneho dovozu vozidla zo zahraničia. Podrobnosti k dokladom pri dovoze nájdete v sekcii Prehľad platných predpisov – Zákon č. 725/2004 Z. z. v znení neškorších predpisov.
 

 
c)  Emisná kontrola administratívna

 • doklady podľa odseku a)
   


Všeobecné podmienky výkonu emisnej kontroly

 • pri emisnej kontrole musí byt prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla,
 • počas emisnej kontrole sa nesmie opravovať ani nastavovať motor kontrolovaného vozidla.

 
Emisnú kontrolu nie je možné vykonať:

 • ak nepredložíte ustanovené doklady,
 • ak nemožno naštartovať motor vozidla,
 • ak má vozidlo zjavne neúplné výfukové potrubie
 • ak je zistený zjavný únik prevádzkových médií alebo
 • ak vozidlo má poruchu na schválenom plynovom zariadení.

 
hore